Executive Committee

President

Jigar Shah

presidentjccd@gmail.com

Vice President

Bhavik Shah

vpjccd@gmail.com

Secretary

Manish Jain

secretaryjccd@gmail.com

Treasurer

Damaroo Shah

treasurerjccd@gmail.com

VP Membership

Sumi Chordia

membershipjccd@gmail.com

VP Education

Open

educationjccd@gmail.com

VP Youth

Hitesh Jain


VP Hospitality

Urvashi Patel

hospitalityjccd@gmail.com

VP Facility

Ramesh Shah

facilityjccd@gmail.com

Darasar

Harshad Shah


Ex-President

Ashwin Parekh


Board of Trustee Liaisons

Sushila Singhvi & Soha Shah